A www.velenceirita.hu blogján és külső oldalain megjelent cikkek, írások és minden más tartalom szerzői jog által védett, Velencei Rita (Pintérné Annus Rita) szellemi tulajdonát képezi. Sem online, sem offline felületeken nem használhatóak fel.

 

Az illusztrációkról

Az illusztrációk a www.pixabay.com oldalról (a fotógyűjtő oldal saját szellemi termékei, kereskedelmi célú felhasználásuk ingyenes) származnak, illetve a szerző saját fotói.

 

Az adatvédelemről

1. Adatvédelmi és adatkezelési elvek, adatvédelmi és adatkezelési politikánk

(A Szolgáltató székhelye: 2476 Pázmánd, Deák F. u. 65.)

Pintérné Annus Rita, a honlap tulajdonosa (a Szolgáltató) az általa üzemeltetett www.velenceirita.hu weboldalhoz kapcsolódóan egyes szolgáltatásokat hírlevél feliratkozáshoz köt, illetve értesítő és direkt marketing tartalmú emaileket küld az arra feliratkozott Olvasóknak. Ezen tevékenységek kapcsán személyes adatnak minősülő adatokat kezel.

2. A kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltató által bekért és a látogatók által önkéntesen megadott személyes adatokat a 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Adatvédelmi Törvénynek megfelelő módon őrzi, védi, és gondoskodik arról, hogy harmadik fél kezére soha ne jusson.

Az ingyenes termékeknél, írásoknál a Szolgáltató kizárólag egy keresztnevet és az e-mail címet kér be, nagyon gyakran még ezt sem, az írások többsége szabadon olvasható.

A fizetős szolgáltatások esetén muszáj kérni a teljes nevet, lakcímet, (cégnevet, számlázási címet), már csak azért is, hogy a számlaadási kötelezettségnek eleget lehessen tenni. Ha a Szolgáltató nem kérne lakcímet és teljes nevet, pont akkor vétene a törvények ellen.

3. Az Adatkezelő:

megnevezése: Pintérné Annus Rita
levelezési cím: 2476 Pázmánd, Deák F. u. 65.
e-mail cím: rita(kukac)velenceirita(pont)hu
adatkezelési-adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-83454/2015.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.velenceirita.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlapon) található internetes tartalmak Olvasóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza az Olvasók önkéntes hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Olvasó a feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő a számára átadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Olvasó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt felhasználással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Olvasót terheli, aki az e-mail címmel feliratkozott.

5. Az adatkezelés célja

A honlapra felkerülő új tartalmakról értesítés küldése és a termékeinkkel (nyomtatott könyvek, e-könyvek) kapcsolatos reklámok, akciók és információs anyagok elektronikus küldése (e-dm), illetve a Kapcsolat űrlapon keresztül küldött üzenetek esetén a kapcsolatfelvétel céljából. A Szolgáltató az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat fenti célhoz kötötten tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok statisztikakészítésre is felhasználhatók.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Olvasó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6. Az adatok kezelése

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a feliratkozással kezdődik, és a leiratkozásig, a hírlevél lista / honlap létezéséig, illetőleg az Olvasó emberi méltóságot tiszteletben tartó közreműködéséig tart. A Szolgáltató saját döntés alapján törölheti a hírlevél feliratkozást és az adatokat, súlyosabb esetben le is tilthatja az Olvasót, amennyiben az Olvasó emberi méltóságot és/vagy törvényt sértő módon működik közre a honlap használatában.

A feliratkozás Olvasó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az alábbi módokon kerülhet sor:

e-mailben : a hírlevélben megadott linkre kattintva
e-mailben: rita(kukac)velenceirita(pont)hu
postai úton: a Szolgáltató címére (ld. 3. pont) küldött postai küldeménnyel
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

7. Az adatokat megismerő személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a SZOLKER Bt. tagjai és Pintérné Annus Rita jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetésére a Szolgáltató adatfeldolgozót (külső fejlesztésű hírlevélküldő rendszer) vesz igénybe. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal választja ki az adatfeldolgozót, azonban az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

8. Az Olvasó jogai, jogérvényesítés

Az Olvasó bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Olvasó az adatai törlését is kérheti bármikor is a 6. pontban megadott elérhetőségek útján.

A Szolgáltató az Olvasó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, ha ilyen történt. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Olvasó a jogait a 6. pontban megadott elérhetőségeken gyakorolhatja.

Az Olvasó bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését. Egyes adatait az Olvasó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Olvasó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Ha az Olvasó szolgáltatás igénybevételéhez a feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Olvasóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

A feliratkozás során megadott e-mail címet a Szolgáltató elsősorban tájékoztatásra használja: a Honlapon megjelenő új tartalmakról küld információt az Olvasó részére. A Szolgáltató a megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket is küldhet, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon, mert az Olvasó ahhoz a hírlevél feliratkozással előzetesen kifejezetten hozzájárult. Az Olvasó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a 6. pontban megadott módok bármelyikén.

10. Egyéb rendelkezések

Ha a megadott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, az Olvasót erről minden ilyen esetben tájékoztatja, és előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató kötelezi magát a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonságáról / védelméről való gondoskodásra, megteszi azokat a technikai óvintézkedéseket, amelyekkel ez biztosítható, illetve mindent megtesz, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását / megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik fél figyelmét felhívja ezen kötelezettségeinek teljesítésére, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja.

Fontos figyelemfelhívás!

Ha aggódsz a személyes adataid biztonságáért, szerezz be egy korrekt vírus- és kémprogram keresőt, mert a leggyakrabban a felhasználók saját gépéről kerülnek ki a bizalmas információk, bizonyos kártevők “jóvoltából”. Ilyen esetben már nem csak a lakcímedet és a nevedet kell féltened, hanem akár a bankkártya adataidat és egyéb jelszóval védett adatokat is!

Az elállási jogról

Amikor a velenceirita.hu-tól rendelsz egy terméket vagy szolgáltatást (ha kitöltöd az űrlapot és megnyomod a megrendelem gombot az űrlapok alján), azzal elektronikus úton szerződést kötsz, és:

kijelented, hogy elolvastad és elfogadod a jogi nyilatkozatot, tudomásul vetted, hogy a megrendeléssel fizetési kötelezettséged keletkezik, és hozzájárulsz, hogy emailben történjen a szerződéskötés visszajelzése
a szerződést a SZOLKER Bt.-vel kötöd. ASZ:22026978-1-07; Székhely: 8000 Székesfehérvár, Lehel u. 23. Kapcsolat, panaszkezelés, ügyfélszolgálat: rita(kukac)velenceirita(pont)hu, 20/4553475.
a szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-a, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatályos
A megrendelő 14 napon belül, illetve a teljesítés ELŐTT indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, ha írásban jelzi az elállási szándékát az eladónak. Ez úgy érvényesíthető, hogy egyrészt a megadott határidőn belül egy egyszerű szöveges emailben jelezni kell az elállási szándékot a megadott email címre küldve, és a tárgymezőbe be kell írni, hogy „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontját, és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint elállsz a szerződéstől. Másrészt intézkedni kell arról, hogy az elállás tárgya visszakerüljön az eladóhoz. A fizikailag megnyilvánuló terméket (pl. papír alapú könyvek) az átvételtől / postai megérkezéstől számított 14 napon belül sértetlenül és bontatlanul, saját postaköltségen vissza kell küldeni az eladónak és/vagy írásban igazolni kell a visszaküldés megtörténtét, ezt követően termék árát az eladó a visszaküldés dátumától számított 14 napon belül visszatéríti a vásárlónak ugyanazon a fizetési módon, ahogy a vásárló azt befizette.  Egyszeri teljesítésű szolgáltatásoknál (pl. e-book vásárlás stb.) a teljesítés ELŐTT írásban jelzett elállási szándék esetén – ha már megtörtént a szolgáltatás árának befizetése – az eladó 14 napon belül visszatéríti azt a vásárlónak ugyanazon a fizetési módon, ahogy a vásárló azt befizette.

Vitás esetekben lehetőség van peren kívüli megegyezésre. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Szerződési feltételek

A Megrendelem gomb megnyomásával elfogadod az alábbi szerződési feltételeket:

I. Jogi háttér

1. Ez a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár.
2. A szerződés a választott könyv, infotermék megvásárlására szól.
3. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
4. A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelem gombra való kattintással a SZOLKER BT-vel kötöd. (8000 Székesfehérvár Lehel u. 23. Asz: 22026978-1-07, Email: rita(kukac)velenceirita(pont)hu)
5. A befizetés után papír alapú számlát állítunk ki és postázunk el a megadott címre.
6. A vállalkozás panaszkezelési módja emailben történhet (rita(kukac)velenceirita(pont)hu)
7. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
8. Az árak bruttó árak és forintban értendőek. A vállalkozás alanyi adómentes, a számlán 0% Áfa lesz feltüntetve.
9. Tárhelyszolgáltató: 3in1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11 hostcontact@megacp.com

II. Fizetési módok és adatok

1.) Elfogadott fizetési módok: előre utalás, vagy banki befizetés, illetve rózsaszín postai csekken való fizetés.

2.) Fizetési adatok (ne utalj és egyéb formában se fizess addig, amíg nem jelentkeztél, illetve amíg nem kaptál válaszlevelet tőlünk):

2a.) Banki átutalás vagy befizetés:
SZOLKER Bt. OTP 11736006-20250740

2b.) Rózsaszín postai csekk:
SZOLKER Bt. 8000 Székesfehérvár Lehel u. 23.

2c.) Külföldről való utaláshoz:
Bank swift kód: OTPVHUHB
IBAN számlaszám: HU117360062025074000000000

III. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról

1.) A szolgáltatás teljesítése előtti esetben A fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jog, még a szolgáltatás TELJESÍTÉSE ELŐTT. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékot egy egyszerű szöveges emailben jelezheted a rita@velenceirita.hu címre küldve. A tárgymezőbe írd be, hogy „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelésed időpontját, és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint elállsz a szerződéstől. Összegezve: a befizetés ELŐTT bármikor elállhatsz a szerződéstől.

2.) A szolgáltatás teljesítésének megkezdése utáni esetben A fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződésfelmondási jogával élni, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § a) bekezdése értelmében. Összegezve: a rendelet értelmében a teljesítés megkezdése UTÁN már nem élhetsz a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogoddal, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik. Figyelem: amennyiben a vásárlást követően rákattintasz a megküldött letöltőlinkre, azzal a beleegyezésed adod a szolgáltatás megkezdésének, ami attól kezdve kizárja a vásárlástól való későbbi elállást!

IV. Elérhetőségek

rita[kukac]velenceirita.hu – 06-20-455-3475 (Velencei Rita)

Cikk megosztása: Share on facebook
Facebook
Share on google
Google

Ezen oldal böngészésével elfogadod a cookie-k használatát. Több infó

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. Erről bővebben érdemes elolvasni az Adatvédelmi tájékoztatót

Bezárom